Impressum


Copyright © 2008  TEMEKA evba

- Alle rechten voorbehouden -


Verantwoordelijke uitgever:


TEMEKA evba
Engelsdorfer Straße 8
B-4780 RECHT
Tel.: +32 (0)80 57 04 56
Fax: +32 (0)80 57 03 41

E-Mail: info@temeka.be
Website: www.temeka.be


Ust-ID: BE0419374550

Gerichtsbezirk: RPM Eupen


Realisatie:

MEDIA-PLANNING
Hauptstraße 99
B-4780 St.Vith
Tel.: +32 (0)80/22 92 20
Fax: +32 (0)80/22 92 19

E-Mail: info@media-planning.be
Website: www.media-planning.be

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Art.1:algemene bepalingen
Alle offertes en tarieven zijn vrijblijvend en kunnen gewijzigd worden tot de datum van de schriftelijke bevestiging van de bestelling.
Art.2:levering en leveringstermijnen
De leveringstermijnen zijn louter indicatief en volkomen vrijblijvend.  Vertragingen in de leveringen geven de koper niet het recht om de levering van de goederen te weigeren, of om over te gaan tot annulering van de verkoop, het eisen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tenzij er niets anders op de orderbevestiging staat, kunnen tot 10% meer of minder als de bestelde hoeveelheden leveren.
Art.3:vervoer
De goederen, zelfs franco verzonden, of in onze magazijnen afgehaald door de koper of door derden, reizen op risico en gevaar van de koper of bestemmeling.
Art.4:klachten en  waarborgen
Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard binnen de 8 dagen na levering. Onze waarborg omvat niet de gevolgen van gewone sleet, noch die van ongewone sleet, van onvoldoende onderhoud of van foutieve hantering. Het indienen van klachten ontheft de koper niet van
zijn betalingsverplichtingen.
Art.5:annulatie en terugzendingen
De annulering door de klant van een bestelling in de loop van de uitvoering kann in geen geval aanvaard worden. Terugzendingen zullen slechts na wederzijds schriftelijk akkoord aangenomen worden. Niet aangekondigde terugzendingen zullen geweigerd worden.
Art.6 :betalingswoorwaarde en eigendomsvoorbehoud
Behalve andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar te Recht, netto 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag onbetaald blijft, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% met een minimum van 25€. Bovendien is in dat geval een intrest verschuldigd van 10% per jaar vanaf de eersde vervaldag van de factuur.
In alle omstandigheden zal het eigendomsrecht van de verkochte goederen slechts op de koper overgaan, na volledige en definitieve betaling van de factuur en dit in afwijking van art. 1583 BW. Alle risico’s betreffende de verkochte goederen zijn ten laste van de koper, niettegenstaande het eigendomsrecht.
Art.7 :bevoegdheid
Ingeval van gebeurlijke geschillen is enkel de Rechtbank van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd. Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.


Privacyverklaring

Bij het bezoek op een website, dus ook op de onze, worden verschillende gegevens automatisch geregistreerd. Het gaat b.v. over het ID-nummer van uw computer, de uurtijd van uw bezoek, de duur, de bezochte pagina's, het datum van uw bezoek, enz.

Wij verplichten ons deze gegevens enkel maar te gebruiken in het kader van de analyse en de verbetering van onze website. Wij verplichten ons ook deze gegevens niet verder te geven aan derden.
De ingevulde informatie tijdens de inschrijving in het kader van een informatieaanvraag of actie, zal door de TEMEKA gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. Deze gegevens mogen doorgegeven worden aan contractueel verbonden partijen.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.

Voor verdere inlichtingen aarzel niet ons te contacteren.

TEMEKA evba
Engelsdorfer Straße 3
B-4780 RECHT
Tel.: +32 (0)80 57 04 56
Fax: +32 (0)80 57 03 41

E-Mail: info@temeka.be
Website: www.temeka.be

pictos_nl Matrijzenbouw Automatisch stansen Buigen Snijden Dieptrekken NC buigen Puntlassen Lassen TIG/MIG Montage Kwaliteitskontrole Stansen Freesen