Impressum


Copyright © 2008  TEMEKA bvba

- Alle rechten voorbehouden -


Verantwoordelijke uitgever:


TEMEKA bvba
Engelsdorfer Straße 8, Recht
B-4780 ST.VITH
Tel.: +32 (0)80 57 04 56
Fax: +32 (0)80 57 03 41

E-Mail: info@temeka.be
Website: www.temeka.be


Ust-ID: BE0419374550

Gerichtsbezirk: RPM Eupen


Realisatie:

MEDIA-PLANNING
Hauptstraße 99
B-4780 St.Vith
Tel.: +32 (0)80/22 92 20
Fax: +32 (0)80/22 92 19

E-Mail: info@media-planning.be
Website: www.media-planning.be

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Art.1:algemene bepalingen
Alle offertes en tarieven zijn vrijblijvend en kunnen gewijzigd worden tot de datum van de schriftelijke bevestiging van de bestelling.
Art.2:levering en leveringstermijnen
De leveringstermijnen zijn louter indicatief en volkomen vrijblijvend.  Vertragingen in de leveringen geven de koper niet het recht om de levering van de goederen te weigeren, of om over te gaan tot annulering van de verkoop, het eisen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tenzij er niets anders op de orderbevestiging staat, kunnen tot 10% meer of minder als de bestelde hoeveelheden leveren.
Art.3:vervoer
De goederen, zelfs franco verzonden, of in onze magazijnen afgehaald door de koper of door derden, reizen op risico en gevaar van de koper of bestemmeling.
Art.4:klachten en  waarborgen
Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard binnen de 8 dagen na levering. Onze waarborg omvat niet de gevolgen van gewone sleet, noch die van ongewone sleet, van onvoldoende onderhoud of van foutieve hantering. Het indienen van klachten ontheft de koper niet van
zijn betalingsverplichtingen.
Art.5:annulatie en terugzendingen
De annulering door de klant van een bestelling in de loop van de uitvoering kann in geen geval aanvaard worden. Terugzendingen zullen slechts na wederzijds schriftelijk akkoord aangenomen worden. Niet aangekondigde terugzendingen zullen geweigerd worden.
Art.6 :betalingswoorwaarde en eigendomsvoorbehoud
Behalve andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar te Recht, netto 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag onbetaald blijft, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% met een minimum van 25€. Bovendien is in dat geval een intrest verschuldigd van 10% per jaar vanaf de eersde vervaldag van de factuur.
In alle omstandigheden zal het eigendomsrecht van de verkochte goederen slechts op de koper overgaan, na volledige en definitieve betaling van de factuur en dit in afwijking van art. 1583 BW. Alle risico’s betreffende de verkochte goederen zijn ten laste van de koper, niettegenstaande het eigendomsrecht.
Art.7 :bevoegdheid
Ingeval van gebeurlijke geschillen is enkel de Rechtbank van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd. Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.


Privacyverklaring

Bij het bezoek op een website, dus ook op de onze, worden verschillende gegevens automatisch geregistreerd. Het gaat b.v. over het ID-nummer van uw computer, de uurtijd van uw bezoek, de duur, de bezochte pagina's, het datum van uw bezoek, enz.

Wij verplichten ons deze gegevens enkel maar te gebruiken in het kader van de analyse en de verbetering van onze website. Wij verplichten ons ook deze gegevens niet verder te geven aan derden.
De ingevulde informatie tijdens de inschrijving in het kader van een informatieaanvraag of actie, zal door de TEMEKA gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. Deze gegevens mogen doorgegeven worden aan contractueel verbonden partijen.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.

Voor verdere inlichtingen aarzel niet ons te contacteren.

TEMEKA evba
Engelsdorfer Straße 3
B-4780 RECHT
Tel.: +32 (0)80 57 04 56
Fax: +32 (0)80 57 03 41

E-Mail: info@temeka.be
Website: www.temeka.be

 

definities

 

De wetgever eist dat persoonsgegevens rechtmatig, te goeder trouw en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt ("rechtmatigheid, billijkheid, transparantie"). Om dit te garanderen, informeren wij u over de individuele wettelijke definities die ook in dit Privacybeleid worden gebruikt.

 

Rechtmatigheid van de verwerking

 

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een wettelijke basis voor de verwerking bestaat. Volgens artikel 6, lid 1, onder a) tot en met f), van het DSGVO kan de rechtsgrond voor de verwerking met name zijn:

 

De betrokkene heeft zijn toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen;

3. verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

4. verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;

5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

6. de verwerking noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde te beschermen, behalve wanneer de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, terzijde worden geschoven, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 

Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, e-mailadressen, gedrag van de gebruiker.

 

Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De in dit verband verzamelde gegevens worden gewist nadat de opslag niet meer nodig is, of de verwerking wordt beperkt als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

 

Verzamelen van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt

 

Als u de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke basis is art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 lit. f DSGVO):

 

- IP-adres

- Datum en tijdstip van de aanvraag

- Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)

- Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)

- Toegangsstatus/HTTP-statuscode

- de hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

- Website waar de aanvraag vandaan komt

- browser

- Besturingssysteem en zijn interface

- Taal en versie van de browsersoftware.

 

 

pictos_nl Matrijzenbouw Automatisch stansen Buigen Snijden Dieptrekken NC buigen Puntlassen Lassen TIG/MIG Montage Kwaliteitskontrole Stansen Freesen